Studien zu Monet (Aus dem Imaginären Museum)

D,

Drama